โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,146
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 133 127 260 22.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 107 133 240 20.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 128 136 264 23.04
3 รวม ม.ต้น 20 368 396 764 66.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 82 139 12.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 74 109 9.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 68 66 134 11.69
6 รวม ม.ปลาย 10 160 222 382 33.33
รวมทั้งหมด 30 528 618 1,146 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0