โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,793
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 261 422 683 18.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 207 448 655 17.27
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 110 437 547 14.42
3 รวม ม.ต้น 52 578 1,307 1,885 49.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 152 548 700 18.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 120 520 640 16.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 96 472 568 14.97
6 รวม ม.ปลาย 52 368 1,540 1,908 50.30
รวมทั้งหมด 104 946 2,847 3,793 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0