โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,057
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 106 87 193 18.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 109 88 197 18.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 114 94 208 19.68
3 รวม ม.ต้น 22 329 269 598 56.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 80 103 183 17.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 64 79 143 13.53
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 61 72 133 12.58
6 รวม ม.ปลาย 17 205 254 459 43.42
รวมทั้งหมด 39 534 523 1,057 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0