โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุดมสิทธิศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,670
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 162 176 338 20.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 135 154 289 17.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 109 209 12.51
3 รวม ม.ต้น 22 397 439 836 50.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 132 196 328 19.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 79 198 277 16.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 68 161 229 13.71
6 รวม ม.ปลาย 24 279 555 834 49.94
รวมทั้งหมด 46 676 994 1,670 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0