โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สงวนหญิง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,812
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 24 501 525 18.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 18 503 521 18.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 28 437 465 16.54
3 รวม ม.ต้น 39 70 1,441 1,511 53.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 30 434 464 16.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 26 428 454 16.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 14 369 383 13.62
6 รวม ม.ปลาย 35 70 1,231 1,301 46.27
รวมทั้งหมด 74 140 2,672 2,812 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0