โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 894
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 109 92 201 22.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 99 85 184 20.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 85 85 170 19.02
3 รวม ม.ต้น 18 293 262 555 62.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 54 78 132 14.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 53 50 103 11.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 49 55 104 11.63
6 รวม ม.ปลาย 9 156 183 339 37.92
รวมทั้งหมด 27 449 445 894 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0