โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,020
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 202 170 372 18.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 210 181 391 19.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 209 203 412 20.40
3 รวม ม.ต้น 36 621 554 1,175 58.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 147 189 336 16.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 110 165 275 13.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 93 141 234 11.58
6 รวม ม.ปลาย 21 350 495 845 41.83
รวมทั้งหมด 57 971 1,049 2,020 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0