โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สระกระโจมโสภณพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 562
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 40 104 18.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 76 48 124 22.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 55 50 105 18.68
3 รวม ม.ต้น 12 195 138 333 59.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 40 45 85 15.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 42 41 83 14.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 23 38 61 10.85
6 รวม ม.ปลาย 6 105 124 229 40.75
รวมทั้งหมด 18 300 262 562 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0