โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,251
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 237 202 439 19.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 240 211 451 20.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 204 216 420 18.66
3 รวม ม.ต้น 33 681 629 1,310 58.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 114 177 291 12.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 116 159 275 12.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 124 133 257 11.42
6 รวม ม.ปลาย 21 354 469 823 36.56
7 ปวช.1 1 28 20 48 2.13
8 ปวช.2 1 15 22 37 1.64
9 ปวช.3 1 15 18 33 1.47
9 รวม ปวช. 3 58 60 118 5.24
รวมทั้งหมด 57 1,093 1,158 2,251 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0