โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหญ้าไซวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,287
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 152 107 259 20.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 129 113 242 18.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 128 115 243 18.88
3 รวม ม.ต้น 21 409 335 744 57.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 96 109 205 15.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 73 70 143 11.11
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 65 68 133 10.33
6 รวม ม.ปลาย 16 234 247 481 37.37
7 ปวช.1 1 5 16 21 1.63
8 ปวช.2 1 1 19 20 1.55
9 ปวช.3 1 6 15 21 1.63
9 รวม ปวช. 3 12 50 62 4.82
รวมทั้งหมด 40 655 632 1,287 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0