โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ด่านช้างวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 572
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 52 108 18.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 64 53 117 20.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 43 63 106 18.53
3 รวม ม.ต้น 9 163 168 331 57.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 39 35 74 12.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 39 44 83 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 48 84 14.69
6 รวม ม.ปลาย 9 114 127 241 42.13
รวมทั้งหมด 18 277 295 572 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0