โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระปฐมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,604
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 404 255 659 18.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 351 246 597 16.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 347 247 594 16.48
3 รวม ม.ต้น 48 1,102 748 1,850 51.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 340 258 598 16.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 297 305 602 16.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 241 313 554 15.37
6 รวม ม.ปลาย 48 878 876 1,754 48.67
รวมทั้งหมด 96 1,980 1,624 3,604 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0