โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,990
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 0 521 521 17.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 0 508 508 16.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 0 458 458 15.32
3 รวม ม.ต้น 36 0 1,487 1,487 49.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 0 547 547 18.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 0 459 459 15.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 0 497 497 16.62
6 รวม ม.ปลาย 42 0 1,503 1,503 50.27
รวมทั้งหมด 78 0 2,990 2,990 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0