โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 544
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 68 45 113 20.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 65 31 96 17.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 77 47 124 22.79
3 รวม ม.ต้น 9 210 123 333 61.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 85 26 111 20.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 20 47 8.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 21 53 9.74
6 รวม ม.ปลาย 9 144 67 211 38.79
รวมทั้งหมด 18 354 190 544 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0