โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,684
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 137 266 403 15.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 181 277 458 17.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 166 273 439 16.36
3 รวม ม.ต้น 39 484 816 1,300 48.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 152 310 462 17.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 156 312 468 17.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 136 318 454 16.92
6 รวม ม.ปลาย 45 444 940 1,384 51.56
รวมทั้งหมด 84 928 1,756 2,684 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0