โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมฐานบินกำแพงแสน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,726
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 251 271 522 19.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 251 285 536 19.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 224 249 473 17.35
3 รวม ม.ต้น 38 726 805 1,531 56.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 160 286 446 16.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 154 248 402 14.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 134 213 347 12.73
6 รวม ม.ปลาย 29 448 747 1,195 43.84
รวมทั้งหมด 67 1,174 1,552 2,726 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0