โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศาลาตึกวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 530
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 50 48 98 18.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 49 99 18.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 68 37 105 19.81
3 รวม ม.ต้น 9 168 134 302 56.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 62 43 105 19.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 39 42 81 15.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 25 42 7.92
6 รวม ม.ปลาย 7 118 110 228 43.02
รวมทั้งหมด 16 286 244 530 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0