โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คงทองวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,974
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 196 201 397 20.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 217 214 431 21.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 188 198 386 19.55
3 รวม ม.ต้น 33 601 613 1,214 61.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 140 163 303 15.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 108 123 231 11.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 96 130 226 11.45
6 รวม ม.ปลาย 22 344 416 760 38.50
รวมทั้งหมด 55 945 1,029 1,974 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0