โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 748
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 84 68 152 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 82 69 151 20.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 106 79 185 24.73
3 รวม ม.ต้น 15 272 216 488 65.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 43 44 87 11.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 34 59 93 12.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 22 58 80 10.70
6 รวม ม.ปลาย 15 99 161 260 34.76
รวมทั้งหมด 30 371 377 748 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0