โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,199
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 309 346 655 20.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 275 333 608 19.01
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 267 321 588 18.38
3 รวม ม.ต้น 46 851 1,000 1,851 57.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 180 348 528 16.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 156 283 439 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 153 228 381 11.91
6 รวม ม.ปลาย 36 489 859 1,348 42.14
รวมทั้งหมด 82 1,340 1,859 3,199 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0