โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,628
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 136 105 241 14.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 156 142 298 18.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 145 118 263 16.15
3 รวม ม.ต้น 23 437 365 802 49.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 105 171 276 16.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 133 152 285 17.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 93 172 265 16.28
6 รวม ม.ปลาย 26 331 495 826 50.74
รวมทั้งหมด 49 768 860 1,628 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0