โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,521
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 230 243 473 18.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 235 246 481 19.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 220 262 482 19.12
3 รวม ม.ต้น 39 685 751 1,436 56.96
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 151 222 373 14.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 132 227 359 14.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 131 222 353 14.00
6 รวม ม.ปลาย 33 414 671 1,085 43.04
รวมทั้งหมด 72 1,099 1,422 2,521 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0