โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 555
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 72 27 99 17.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 73 42 115 20.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 75 21 96 17.30
3 รวม ม.ต้น 9 220 90 310 55.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 61 27 88 15.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 55 28 83 14.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 30 74 13.33
6 รวม ม.ปลาย 11 160 85 245 44.14
รวมทั้งหมด 20 380 175 555 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0