โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ถาวรานุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,232
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 206 269 475 21.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 227 258 485 21.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 182 260 442 19.80
3 รวม ม.ต้น 36 615 787 1,402 62.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 112 167 279 12.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 98 175 273 12.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 99 179 278 12.46
6 รวม ม.ปลาย 24 309 521 830 37.19
รวมทั้งหมด 60 924 1,308 2,232 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0