โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,995
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 153 318 471 15.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 173 304 477 15.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 152 345 497 16.59
3 รวม ม.ต้น 39 478 967 1,445 48.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 148 350 498 16.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 158 368 526 17.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 172 354 526 17.56
6 รวม ม.ปลาย 42 478 1,072 1,550 51.75
รวมทั้งหมด 81 956 2,039 2,995 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0