โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คงคาราม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,166
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 233 202 435 20.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 218 222 440 20.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 194 188 382 17.64
3 รวม ม.ต้น 30 645 612 1,257 58.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 131 189 320 14.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 102 194 296 13.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 108 185 293 13.53
6 รวม ม.ปลาย 24 341 568 909 41.97
รวมทั้งหมด 54 986 1,180 2,166 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0