โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 784
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 100 76 176 22.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 100 67 167 21.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 96 71 167 21.30
3 รวม ม.ต้น 21 296 214 510 65.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 45 51 96 12.24
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 37 46 83 10.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 48 77 9.82
6 รวม ม.ปลาย 11 111 145 256 32.65
7 ปวช.2 1 0 9 9 1.15
8 ปวช.3 1 0 9 9 1.15
8 รวม ปวช. 2 0 18 18 2.30
รวมทั้งหมด 34 407 377 784 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0