โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองหญ้าปล้องวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 567
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 68 131 23.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 57 64 121 21.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 71 69 140 24.69
3 รวม ม.ต้น 11 191 201 392 69.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 25 46 71 12.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 24 32 56 9.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 31 48 8.47
6 รวม ม.ปลาย 6 66 109 175 30.86
รวมทั้งหมด 17 257 310 567 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0