โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่ายางวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 779
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 97 77 174 22.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 99 84 183 23.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 73 74 147 18.87
3 รวม ม.ต้น 15 269 235 504 64.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 53 57 110 14.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 28 53 81 10.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 47 84 10.78
6 รวม ม.ปลาย 9 118 157 275 35.30
รวมทั้งหมด 24 387 392 779 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0