โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,615
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 125 132 257 15.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 121 123 244 15.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 123 125 248 15.36
3 รวม ม.ต้น 20 369 380 749 46.38
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 80 105 185 11.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 73 101 174 10.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 211 296 507 31.39
6 รวม ม.ปลาย 14 364 502 866 53.62
รวมทั้งหมด 34 733 882 1,615 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0