โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ป่าเด็งวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 657
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 57 72 129 19.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 63 49 112 17.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 62 83 145 22.07
3 รวม ม.ต้น 10 182 204 386 58.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 43 53 96 14.61
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 49 78 11.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 60 97 14.76
6 รวม ม.ปลาย 7 109 162 271 41.25
รวมทั้งหมด 17 291 366 657 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0