โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,482
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 141 205 346 23.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 153 178 331 22.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 134 156 290 19.57
3 รวม ม.ต้น 24 428 539 967 65.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 79 116 195 13.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 86 100 186 12.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 40 94 134 9.04
6 รวม ม.ปลาย 14 205 310 515 34.75
รวมทั้งหมด 38 633 849 1,482 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0