โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หัวหิน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,382
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 262 253 515 21.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 265 247 512 21.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 203 264 467 19.61
3 รวม ม.ต้น 36 730 764 1,494 62.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 117 180 297 12.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 140 171 311 13.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 85 195 280 11.75
6 รวม ม.ปลาย 24 342 546 888 37.28
รวมทั้งหมด 60 1,072 1,310 2,382 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0