โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หัวหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 601
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 67 47 114 18.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 44 58 102 16.97
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 71 50 121 20.13
3 รวม ม.ต้น 10 182 155 337 56.07
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 59 45 104 17.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 33 86 14.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 41 74 12.31
6 รวม ม.ปลาย 12 145 119 264 43.93
รวมทั้งหมด 22 327 274 601 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0