โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,084
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 200 335 535 17.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 198 357 555 18.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 170 321 491 15.92
3 รวม ม.ต้น 39 568 1,013 1,581 51.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 186 337 523 16.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 144 355 499 16.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 137 344 481 15.60
6 รวม ม.ปลาย 37 467 1,036 1,503 48.74
รวมทั้งหมด 76 1,035 2,049 3,084 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0