โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,466
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 158 174 332 22.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 168 161 329 22.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 144 156 300 20.46
3 รวม ม.ต้น 29 470 491 961 65.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 84 120 204 13.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 48 117 165 11.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 52 84 136 9.28
6 รวม ม.ปลาย 16 184 321 505 34.45
รวมทั้งหมด 45 654 812 1,466 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0