โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

จำนวน 984
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 112 117 229 23.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 89 108 197 20.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 83 132 215 21.85
3 รวม ม.ต้น 18 284 357 641 65.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 60 68 128 13.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 35 78 113 11.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 68 102 10.37
6 รวม ม.ปลาย 12 129 214 343 34.86
รวมทั้งหมด 30 413 571 984 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0