โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งสง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,677
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 205 294 499 18.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 213 307 520 19.42
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 198 292 490 18.30
3 รวม ม.ต้น 41 616 893 1,509 56.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 124 268 392 14.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 149 248 397 14.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 130 249 379 14.16
6 รวม ม.ปลาย 29 403 765 1,168 43.63
รวมทั้งหมด 70 1,019 1,658 2,677 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0