โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,072
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 138 151 289 26.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 109 102 211 19.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 112 212 19.78
3 รวม ม.ต้น 19 347 365 712 66.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 73 86 159 14.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 74 118 11.01
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 36 47 83 7.74
6 รวม ม.ปลาย 11 153 207 360 33.58
รวมทั้งหมด 30 500 572 1,072 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0