โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาบอน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 896
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 100 192 21.43
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 75 97 172 19.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 69 89 158 17.63
3 รวม ม.ต้น 15 236 286 522 58.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 52 81 133 14.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 82 123 13.73
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 41 77 118 13.17
6 รวม ม.ปลาย 12 134 240 374 41.74
รวมทั้งหมด 27 370 526 896 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0