โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,220
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 129 144 273 22.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 77 132 209 17.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 86 149 235 19.26
3 รวม ม.ต้น 19 292 425 717 58.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 63 146 209 17.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 58 106 164 13.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 45 85 130 10.66
6 รวม ม.ปลาย 15 166 337 503 41.23
รวมทั้งหมด 34 458 762 1,220 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0