โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 737
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 80 140 19.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 72 52 124 16.82
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 77 132 17.91
3 รวม ม.ต้น 9 187 209 396 53.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 83 129 17.50
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 57 64 121 16.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 60 91 12.35
6 รวม ม.ปลาย 9 134 207 341 46.27
รวมทั้งหมด 18 321 416 737 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0