โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางขันวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,191
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 151 268 22.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 116 144 260 21.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 101 99 200 16.79
3 รวม ม.ต้น 21 334 394 728 61.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 72 119 191 16.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 85 127 10.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 103 145 12.17
6 รวม ม.ปลาย 13 156 307 463 38.87
รวมทั้งหมด 34 490 701 1,191 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0