โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชะอวด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,422
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 144 162 306 21.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 148 162 310 21.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 130 133 263 18.50
3 รวม ม.ต้น 24 422 457 879 61.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 103 114 217 15.26
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 64 95 159 11.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 52 115 167 11.74
6 รวม ม.ปลาย 21 219 324 543 38.19
รวมทั้งหมด 45 641 781 1,422 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0