โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีปากพนัง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,034
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 150 112 262 25.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 128 117 245 23.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 128 251 24.27
3 รวม ม.ต้น 21 401 357 758 73.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 63 102 9.86
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 29 37 66 6.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 31 77 108 10.44
6 รวม ม.ปลาย 12 99 177 276 26.69
รวมทั้งหมด 33 500 534 1,034 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0