โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรหมคีรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,230
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 141 132 273 22.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 111 138 249 20.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 104 126 230 18.70
3 รวม ม.ต้น 24 356 396 752 61.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 54 111 165 13.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 59 102 161 13.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 37 115 152 12.36
6 รวม ม.ปลาย 15 150 328 478 38.86
รวมทั้งหมด 39 506 724 1,230 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0