โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,119
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 193 279 472 22.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 200 243 443 20.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 193 257 450 21.24
3 รวม ม.ต้น 36 586 779 1,365 64.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 101 183 284 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 73 165 238 11.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 99 133 232 10.95
6 รวม ม.ปลาย 21 273 481 754 35.58
รวมทั้งหมด 57 859 1,260 2,119 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0