โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 820
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 95 106 201 24.51
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 82 91 173 21.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 77 63 140 17.07
3 รวม ม.ต้น 15 254 260 514 62.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 46 63 109 13.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 59 99 12.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 66 98 11.95
6 รวม ม.ปลาย 10 118 188 306 37.32
รวมทั้งหมด 25 372 448 820 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0