โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,834
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 168 235 403 21.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 175 189 364 19.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 183 189 372 20.28
3 รวม ม.ต้น 30 526 613 1,139 62.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 75 151 226 12.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 89 151 240 13.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 92 137 229 12.49
6 รวม ม.ปลาย 20 256 439 695 37.90
รวมทั้งหมด 50 782 1,052 1,834 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0