โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมเบญจา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,698
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 200 204 404 23.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 175 178 353 20.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 142 158 300 17.67
3 รวม ม.ต้น 29 517 540 1,057 62.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 107 146 253 14.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 114 209 12.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 70 109 179 10.54
6 รวม ม.ปลาย 20 272 369 641 37.75
รวมทั้งหมด 49 789 909 1,698 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0